Wij zijn verhuisd!

Coenen Kikkert Advocaten is verhuisd naar Brinkstraat 1 te 7512 EB Enschede en gaat verder als TopAdvocaat.nl.

Zie ook onze nieuwe website: www.TopAdvocaat.nl

Wij zijn een integer en dynamisch advocatenkantoor met gedegen kennis en ervaring in verschillende rechtsgebieden.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in procederen en het verlenen van juridisch advies. Wij treden op bij rechtbanken en gerechtshoven in heel Nederland.

Onze cliënten bestaan uit zowel ondernemingen als particulieren. Ook treden wij regelmatig op voor andere juridische dienstverleners. 

Wij beschikken over een netwerk van advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, mediators en adviseurs, die op basis van duidelijke afspraken snel kunnen worden ingeschakeld.

Wij staan voor kwaliteit, duidelijkheid en prijsbewustheid.

Wij streven er naar uw zaak voor u te behandelen op een zo efficiënt mogelijke wijze.
Daarbij staat uw belang voorop. Wij laten u graag zien dat bij een juiste aanpak uw zaak u een maximaal rendement oplevert.

Vanuit onze nieuwe locatie kunnen wij met meer advocaten en juristen nog meer voor u doen!

Voor vrijwel iedere juridische zaak kunt u bij ons terecht.

 

 

Disclaimer en privacyverklaring
Aan het samenstellen van deze website hebben wij de uiterste zorg besteed. Deze website geeft algemene informatie, doch ook die is soms vatbaar voor interpretatie. In uw specifieke situatie zou kunnen worden afgeweken van algemene regels; dat is inherent aan toepassing van het recht, dat immers maatwerk is. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie uit deze website. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen noch voor de inhoud van websites die verwijzen naar deze website.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze website en wij zorgen ervoor dat persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 april 2016, bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie d.d. 4 mei 2016 onder nummer L 119), de AVG, wordt behandeld. Als bedoeld in de AVG verklaren wij deze regelgeving in ons bedrijfsproces te hebben ingevoerd en wij leven deze volledig na.

LET OP: onze website maakt gebruik van cookies, die alleen worden gebruikt om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies, dan kunt u deze in uw browser uitschakelen. Onze website maakt gebruik van een account login mogelijkheid voor cliënten, die slechts kan worden gebruikt na het door u verlenen van voorafgaande specifieke toestemming.

Bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht ontvangen de cliënten van ons specifieke informatie ten aanzien van het verwerken van gegevens en verlenen de cliënten daartoe toestemming. Het gebruik van deze informatie staat ten dienste van de cliënten zelf en is noodzakelijk voor een goede dienstverlening aan onze cliënten. Ontvangen gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor het doel onze cliënten adequaat juridische bijstand te kunnen verlenen.

Wij leggen de navolgende gegevens vast:
– uw naam, adres en contactgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres;
– uw geboortedatum en -plaats en uw burgerservicenummer
– de gegevens die betrekking hebben op uw juridische situatie in een specifiek dossier

Wij waarborgen dat de tot het verwerken van persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen en wij nemen alle overeenkomstig artikel 32 AVG vereiste maatregelen, waaronder technische en organisatorische. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens die wij beheren, adequaat worden beveiligd en beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik en tegen ongeautoriseerde toegang. Wij delen uw gegevens niet met derden en wij verhandelen uw gegevens niet, tenzij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling ons tot delen verplicht. Wij gebruiken uw gegevens enkel voor adequate verlening van rechtsbijstand.

Wij nemen uw privacy en onze geheimhoudingsplicht, die wij hebben op grond van onze hoedanigheid van advocaat, erg serieus. Heeft u bezwaren tegen het door ons bewaren of gebruiken van uw persoonsgegevens, neemt u dan s.v.p. met ons contact op.

Volg ons op facebook