Arbeidsrecht

Het beëindigen van een arbeidscontract levert vaak problemen op bij een arbeidsovereenkomst. Soms blijkt dan achteraf dat bij het sluiten van het contract afspraken zijn gemaakt die niet in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften en in dat geval komt hetzij de werkgever hetzij de werknemer vaak voor een in financiële zin onprettige verrassing te staan. Wij kunnen u bijstaan in het geval u werknemer of werkgever bent.

Ontslag op staande voet:

Ontslag op staande voet mag alleen gegeven worden op basis van een in de wet genoemde dringende reden. Ga als werknemer niet zonder meer akkoord met een ontslag op staande voet. U bent in dat geval verwijtbaar werkloos en verliest uw recht op een WW-uitkering. Ga als werkgever niet te makkelijk over tot een ontslag op staande voet. U loopt het risico dat het ontslag op staande voet nietig wordt bevonden waarna u de werknemer nog het loon moet doorbetalen. Win in beide gevallen eerst juridisch advies in zodat u de juiste keuze weloverwogen kunt maken;

Ontslagvergunning UWV:
Het UWV kan op grond van een aantal redenen een ontslagvergunning verlenen waarmee u de arbeidsovereenkomst kunt beëindigen: Er moet sprake zijn van disfunctioneren, bedrijfseconomische omstandigheden, bedrijfsbeëindiging of voortdurende arbeidsongeschiktheid van tenminste 2 jaren. De aanvraag van een ontslagvergunning moet zorgvuldig verlopen. Bent u werknemer en ontvangt u bericht van het UWV dat een ontslagvergunning is aangevraagd? Dan is het van belang dat u tijdig verweer voert tegen deze aanvraag. Wij kunnen u hierover nader adviseren.

Ontbinding arbeidsovereenkomst:
Zowel werkgever als werknemer kunnen een verzoek tot beëindiging c.q. ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen. De kantonrechter kan het verzoek toewijzen als sprake is van “gewichtige redenen, bestaande uit gewijzigde omstandigheden, welke van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen”. Dit kan het geval zijn als de werkverhouding ernstig is verstoord, er een verschil van inzicht is over de uit te voeren werkzaamheden etc.

Ontslagvergoeding:
Bij het einde van de arbeidsovereenkomst kan de werknemer recht hebben op een “transitievergoeding”. Die vergoeding is bestemd om ontslagen werknemers weer aan het werk te helpen en kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor scholing of outplacement. Ook een werknemer met een tijdelijk contract kan recht hebben op een transitievergoeding, wanneer de werknemer tenminste twee jaar bij de werkgever heeft gewerkt. Over de vraag of u al dan niet in aanmerking komt voor een transitievergoeding en zo ja, hoe hoog deze vergoeding is, kunnen wij u uitgebreid voorlichten.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden:
Als één van beide partijen de kantonrechter moeten vragen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, zal een dergelijke procedure veel tijd en geld kosten. Het is dan soms eenvoudiger om met de andere partij te onderhandelen en in onderling overleg tot een oplossing te komen. U kunt met de andere partij onderhandelen en in onderling overleg een beëindigingsovereenkomst sluiten. Hierin wordt schriftelijk vastgelegd hoe en op welke wijze u tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst komt, tot wanneer nog werkzaamheden verricht worden en of een ontslagvergoeding wordt betaald. Met het sluiten van een beëindigingsovereenkomst behoudt de werknemer het recht op een WW-uitkering. Bij het opstellen van een beëindigingsovereenkomst kunnen wij u hulp bieden, voor zowel werkgever als werknemer.

Volg ons op facebook